Home | Contact | Sitemap | 中文 | CAS
Home | About Us | Research | News | International Cooperation | Academicians | Our Groups | Join Us | Publications | Papers | Education & Training | Resources
Germplasm Bank of Wild Species
LI Dezhu's Group
YANG Yongping's Group
HU Xiangyang's Group
LI Weiqi's Group
GAO Lizhi's Group
YI Tingshuang's Group
GUO Zhenhua's Group
Jeff Bennetzen's Group
ZHANG Chengjun's Group
Location: Home > Germplasm Bank of Wild Species > YANG Yongping's Group > Current Group Members
TEXT SIZE: A A A PRINTER CLOSE
Current Group Members
source:     author:     2012-11-23

Group Leader:

YANG Yongping (Professor)

Staff:

Dr. DUAN Yuanwen (Professor)

Dr. ZHANG Zhiqiang (Associate professor)

Dr. YANG Yunqiang (Associate professor)

Dr. KONG xiangxiang (Associate professor)

Dr. SUN Xudong (Associate professor)

Dr. WANG Chuntao (Associate professor)

Dr. LI Xiong (Associate professor)

Dr. Supriyo BASAK (post-doctoral, India)

Dr. CHEN Qian (Research Assistant)

M.S. QIAN Ming (Research Assistant)

M.S. WANG Linlin (Research Assistant)

M.S. HAN Xi (Aderministrative Assistant)

B.S. LI Boqun (Research Assistant)

B.S. XIANG Nan (Research Assistant)

Ms. ZHANG Chunling (laboratory assistant)

Ms. HE Huiqin (laboratory assistant)

Ph. D. Candidates:

Mr. Tial Cung LING (Myanmar)

Mr. ZHANG Xiaoming

Ms. Guo Wen

Ms. DU Jiancan

Ms. YIN Xin

Ms. YANG Shujiao

Master Students:

Ms. LIU Yuanyuan

Mr. ZHOU Zhili

Mr. WANG Hao

Ms. GUO Zhaolai

Ms. LUO Landi

Ms. YU Qin

Ms. WANG Qiuli

Ms. HU Simin

Ms. KE Xiaochun

Ms. PU Ya’nan

Ms. WU Yuansheng

Ms. ZHENG Yan

Ms. WANG Liping

Undergraduate Intern:

Ms. CHENG Ying

 


Copyright © 2002-2013 Kunming Institute of Botany, CAS All Rights Reserved.
Address: 132# Lanhei Road, Heilongtan, Kunming 650201, Yunnan, China
Tel: +86 871 65223223 Fax: +86 871 65223223 Other Contact Information